สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี เปิดบ้านจัดการประชุมเครือข่ายวิทยุ 10 สถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งร่วมกัน

วันที่ 25 มกราคม 2567 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษาและการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ณ ห้อง MEETING A ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
.
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษาและการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษาจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยุสถาบันการศึกษา หารือด้านการบริหารจัดการกิจการกระจายเสียงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อนำเสนอสาระความรู้ออกสู่สาธารณะให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งแล้ว การประชุมในครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในวางแผนการดำเนินกิจการกระจายเสียงเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นวิทยุประเภทสาธารณะที่ไม่สามารถโฆษณาหารายได้ในบริบทสังคม ณ ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา 10 สถาบัน ได้แก่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ วิทยุสถาบันการศึกษาทั้ง 10 แห่งได้มีการผลิตรายการ “เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน” ร่วมกัน เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา กิจกรรม โครงการ งานวิจัยที่น่าสนใจของสถาบันการศึกษา ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และในช่วงเวลาอื่นๆ ของเครือข่ายสถานีวิทยุการศึกษา ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีพูดคุย เสนอแนะการพัฒนารูปแบบการนำเสนอรายการ โดยจะเริ่มทดลองผลิตรายการในรูปแบบทั้งภาพและเสียง เพิ่มช่องทางออกอากาศทางออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลที่กลุ่มผู้รับสารมีการรับฟังและรับชมทางออนไลน์มากขึ้นด้วย
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง