English Around You l ศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย

English Around You l ศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน

.
ออกอากาศ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ
……………………………………………………………………
ศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย
วันนี้มีศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ ที่จะพาคุณผู้ฟังเข้าใจโลกของธุรกิจให้มากขึ้น มาติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
คำศัพท์ทางธุรกิจ คำแรกคือ
1. Management เหล่าผู้บริหาร คณะผู้บริหาร หรือแปลว่าการจัดการก็ได้
Ex. Talks between management and pilots ended in disagreement over pay cuts.
การพูดคุยระหว่างคณะผู้บริหาร และนักบินจบด้วยการไม่เห็นด้วยเรื่องการตัดค่าใช้จ่าย
2. Business ธุรกิจ ธุรกรรม
Ex. I found them very easy to do business with.
ผมพบว่าการทำธุรกิจกับพวกเขาช่างง่ายดายเหลือเกิน
3. marketing การทำตลาด กิจกรรมทางการตลาด
Ex. The business course includes classes on marketing.
คอร์สธุรกิจนี้มีวิชาสำหรับการตลาด
4. profit กำไร
Ex. Investors have made a 14% profit in just 3 months.
นักลงทุนได้ทำกำไร 14 % ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
5. telecommuting แปลว่า การทำงานทางไกล ลักษณะแบบทำงานจากบ้าน
Ex. The company now allows some of its employees to telecommute.
เดี๋ยวนี้บริษัทเค้าอนุญาตให้พนักงานบางคนทำงานจากที่บ้าน (ได้แล้วนะเธอ)

6. downsizing การลดขนาดองค์การ
Ex. The company will be downsized next year.
บริษัทจะถูกลดขนาดปีน้าแล้วนะ
7. outsourcing แปลว่า การจัดจ้างคนภายนอก
Ex. The company outsources many of its jobs to less developed countries.
บริษัทได้จ้างงานมากมายไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนา
8. R&D แปลว่า ค้นคว้าและพัฒนา
Ex. She works in the R&D department.
หล่อนทำงานในแผนกค้นคว้าและพัฒนา
9. headquarters สำนักงานใหญ่
Ex. We’re moving the headquarters again.
พวกเรากำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่กันอีกแล้ว
10. market ตลาด
Ex. Every market is full of people who are looking for products, even when no jobs are being
advertised.
ทุกๆตลาดเต็มไปด้วยคนที่กำลังมองหาสินค้า แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ไม่มีประกาศรับสมัครงานเลย
11. bonus โบนัส
Ex. Each worker receives an annual bonus.
พนักงานแต่ละคนได้รับโบนัสประจำปี
12. personnel สต๊าฟ พนักงาน กำลังคน
Ex. They’ve reduced the number of personnel working on the project.
พวกเขาได้ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานโปรเจคนั้น
13. quarter ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน
Ex. Cut the pie into quarters.
ตัดพายออกเป็นสี่ส่วน
14. promotion การเลื่อนตำแหน่ง
Ex. There was little chance for promotion within the company.
มีโอกาสเพียงเล็กน้อยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท
15. asset สิ่งที่มีคุณค่า

Ex. Good looks can be an asset to an actor.
หน้าตาดีสามารถเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักแสดง
16. sales department  แผนกขาย
Ex. He is in charge of the sales department.
เขาเป็นคนดูแลแผนกขาย
17. meeting การชุมนุมอย่างเป็นทางการ การประชุม
Ex. She was too busy to attend the meeting.
หล่อนยุ่งเกินกว่าจะเข้าประชุม

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก https://engfinity.co.th/

เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงเพราะ ๆ ต่อ จากทางสถานี

แล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English around You ติดตามฟังกันให้ได้นะคะ

ว่าเราจะนำสำนวนอะไรมาฝากกัน อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ

กลับมาพบกันต่อในช่วงที่ 2 ของรายการ English around You อีกแล้วนะคะ ทางคลื่น FM 89.5 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะ

ศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ รู้สักนิดชีวิต ง๊ายง่าย
1. end user ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค
Ex. Engineers have to be able to write things the end user can understand.
วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใช้ขั้นปลายสามารถเข้าใจ
2. deadline กำหนดส่ง กำหนดเสร็จ
Ex. They’ve set a deadline of 12 noon.

พวกเขาได้กำหนดเส้นตายไว้ตอนเที่ยง
3. party คณะ กลุ่มคน
Ex. These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any
attention.
พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ
4. entrepreneur แปลว่า ผู้ประกอบการ
Ex. Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential.
การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์
5. contract สัญญา
Ex. After six months she was offered a contract of employment.
หลังจากหกเดือนหล่อนก็ได้ข้อเสนอในสัญญาการจ้างงาน
6. commercial โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
Ex. There are fourteen commercial television companies, and a host of commercial radio
stations.
มี 14 บริษัทโฆษณาทีวี และหนึ่งผู้จัดโฆษณาสถานีวิทยุ
7. agreement ข้อตกลง
Ex. They had made an agreement that they would share the profits equally.
พวกเขาได้ทำข้อตกลงว่าพวกเขาจะแบ่งผลกำไรคนละครึ่ง
8. investment  เงินลงทุน การลงทุน
Ex. We plan to buy some property as an investment.
เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน
9. credit สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
Ex. Most new cars are bought on credit.
รถใหม่ส่วนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ
10. interest ดอกเบี้ย
Ex. The interest on the loan is 16% per year.
อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี
11. presentation การนำเสนอ การแสดง
Ex. The senior accountant gave a presentation at the meeting.
เจ้าหน้าที่นักบัญชีอาวุโสได้นำเสนอที่การประชุม

12. recruitment การสรรหาคนใหม่
Ex. Recruitment is difficult at the moment.
การสรรหาคนใหม่เป็นเรื่องยากในตอนนี้
13. liability แปลว่า หนี้สิน
Ex. The company is trying to limit its liability in this case.
บริษัทพยายามที่จะจำกัดภาระหนี้สินในกรณีนี้
14. loan สินเชื่อ
Ex. It’ll be years before we’ve paid off the loan.
มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด
15. launch การออกตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ
Ex. The company hopes to launch the new drug by next October.
บริษัทหวังที่จะออกตัวยาใหม่ภายในเดือนตุลาคมหน้า
16. Wholesale ขายส่ง
Ex. This company will not be successful until there are wholesale changes.
บริษัทนี้จะไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการขายส่ง

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก https://engfinity.co.th/