ราชมงคลพระนคร ชวนส่งบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 7

RMUT TALK l ราชมงคลพระนคร ชวนส่งบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 “วิทยาศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียว”

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

ราชมงคลพระนคร ชวนส่งบทความวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 “วิทยาศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียว”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 “วิทยาศาสตร์สู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยี และนวัตกรรมสีเขียว” (The 7th National Conference on Science, Technology and Innovation: Science to Drive Green Technology and Innovation) จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ซึ่งภายในงานเปิดให้ผู้สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อวิจัย 6 ด้าน ได้แก่
1.วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
2.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4.วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
5.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.นวัตกรรมการศึกษา โดยบทความที่นำเสนอจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือผ่านการเผยแพร่มาก่อน

สามารถส่งผลงานต้นฉบับขนาดเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้– 17 มิถุนายน 2567 ที่ E-mail : infosci@rmutp.ac.th ประกาศผลการพิจารณาบทความในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 2836 3000 ต่อ 4159 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sci.rmutp.ac.th/nconsci7

รับฟังได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 30 เมษายน 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง