มทร.อีสาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร 2 บริษัทชั้นนำ ด้านยานยนต์และการศึกษา พร้อมหารือแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน EV ตามกรอบความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ไทย – จีน

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท จีไอ นิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท เชเลิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ในการประชุมหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน EV ตามกรอบความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ไทย – จีน ณ ห้องประชุมระเวียง 1 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบนิเวศน์ด้าน EV มทร.อีสาน ที่ศูนย์ EV วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ มทร.อีสาน เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
.
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน EV เพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากร ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือด้านการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน