จ.ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี และหลายภาคส่วน ชวนประชาชนเข้าร่วมงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี 19-23 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรทม น่วมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มทร.ธัญบุรี ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
.
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านวิถีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ชุมชนโดยรอบให้เกิดความยั่งยืน อาศัยเครื่องมือสำคัญ คือ การท่องเที่ยว เข้ามาขับเคลื่อน สร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจวิถีวัฒนธรรมไทย และดนตรีปี่พาทย์ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศ
.
ด้าน ผศ.บรรทม น่วมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ได้รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาในการกิจกรรมมหกรรมปี่พาทย์ ซึ่งจะมีวงปี่พาทย์เมืองปทุมธานี จำนวน 20 วงมาร่วมบรรเลงในงานนี้ และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวปทุมธานี ซึ่งตนยังเป็นที่ปรึกษาให้กิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูปี่พาทย์ ให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมจัดหา อุปกรณ์ ดูแลความเรียบร้อยและช่วยประสานงานในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ครอบครูปี่พาทย์ด้วย
สำหรับงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงปี่พาทย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนปทุมธานี การแสดงสินค้าวัฒนธรรมและสินค้า OTOP ชุมชนต่างๆ ถึง 80 ร้านค้า นิทรรศการ ภาพเก่า เล่าอดีตและวิถีวัฒนธรรมของชาวปทุมธานี
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง