Wellness talk (EP.21) I กระดูกพรุน…เกิดได้กับทุกวัย

Wellness talk (EP.21) I กระดูกพรุน…เกิดได้กับทุกวัย

แคลเซียมในร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ต้องอาศัยจากการรับเข้ามาจากภายนอก ยกตัวอย่างจากการรับประทาน โดยอาการของภาวะที่ได้รับแคลเซียมไม่พอ เช่น ตัวเตี้ย อ่อนเพลีย กระดูกในร่างกายไม่แข็งแรง ดังนั้นแคลเซียมในร่างกายมีความสำคัญต่อกระดูก และการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยกระดูกเปรียบเสมือนธนาคารของแคลเซียมใน ร่างกาย ดังจะเห็นได้จากภาครัฐมีการส่งเสริมการดื่มนม “นมโรงเรียน” ในวัยเด็ก โดยเมื่อร่างกายเราเจริญเติบโต เพราะแคลเซียมจะถูกดึงไปใช้จากกระดูกในทุกๆ วัน ทำให้ประมาณ แคลเซียมในร่างกายคนเราลดลงได้เรื่อยๆ โดยจนสามารถเกิดโรคกระดูกพรุน

ดำเนินรายการโดย ผศ.อนุสรณ์ แน่นอุดร
แขกรับเชิญ อ.ปรเมษฐ์ อินทร์สุข

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน เวลา 16.30 – 17.00 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี https://nurse.rmutt.ac.th หรือ 02 549 3123