มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบโล่เกียรติคุณ “กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562


รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบโล่เกียรติคุณ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน นอกจากนี้ภายในงานมีการแสดง “สุขที่ใจ…ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จากสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best of the Best และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล The Best กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 จากผลงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “วังหนับ” เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน “วังหนับ อุทิศ” เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชนด้วย