อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยผลการเปิดรับ TCAS รอบแรก มีนักเรียนยื่นใบสมัครเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอน


รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS รอบ 1 โดยใช้ Portfolio มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนรับนักศึกษาไว้ที่ 1,900 คน แต่มีนักเรียนให้ความสนใจมาสมัครในรอบนี้กว่า 3,000 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่จะรับได้ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยและสาขาที่เปิดสอนเป็นที่น่าเชื่อถือ จึงทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน จากการเจาะลึกข้อมูลพบว่า นักเรียนที่สมัครในรอบนี้เป็นเด็กที่มีประสบการณ์และได้รับรางวัลในเวทีต่างๆมาก่อน ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ยังมีผลการเรียนในสายวิชาชีพที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เด็กให้ความสนใจมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก มาจากการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าเด็กมีความเข้าใจว่า มหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อการเรียนเพื่อมุ่งสู่อาชีพและการมีงานทำ รวมไปถึงการปรับหลักสูตรของที่ตอบสนองและตรงกับสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดในอนาคต จึงทำให้นักเรียนสนใจที่จะสมัครเข้ามาเรียน เพราะเชื่อว่าจะมีผลต่อการมีงานทำในอนาคต การสมัคร TCAS รอบ 1 ของบางมหาวิทยาลัยมียอดนักเรียนมาสมัครต่ำกว่าจำนวนที่รับมาก ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่สาขาที่เปิดสอนไม่ตอบสนองกับอาชีพในอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะหลักสูตรต้องตอบสนองต่ออาชีพในอนาคต การเรียนต้องมุ่งให้เด็กทำงานเป็น