มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562


นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ จ.นครศรีธรรมราช จัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “เกษตรศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยภายในงานมีนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างมูลค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของ 19 หน่วยงานในสังกัด นำเสนอความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิต และด้านการจัดการผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว์และประมง อีกทั้ง เพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม เป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรการประกวดโครงงาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเที่ยวชมงานในวันและเวลาดังกล่าว