มทร.อีสาน ร่วมมือกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ ปูพื้นฐานนักเรียน ม.ปลาย สู่สายอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมลงนาม และมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ร่วมลงนามความร่วมมือ และมีผู้เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
.
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า สำหรับการทำความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาชีพ ในการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในโรงเรียน เช่น โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เป็นโรงเรียนต้นแบบใน
.การดำเนินการ ซึ่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนี้จะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ให้ได้รับโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อตามสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อีกด้วย
นอกจากนี้ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาจะได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและประสบการณ์จากความร่วมมือนี้เช่นเดียวกัน
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน