มทร.ธัญบุรี สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถเข้าระบบได้โดยการพิมพ์ค้นหาด้วย ชื่อ หรือ นามสกุล จากนั้น กรอกรหัสนักศึกษา และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้ การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นการติดตามการประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลรายงานสัดส่วนในภาพรวมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 0-2549-3025 หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูลติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2549-4442
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน