มทร.กรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด พัฒนาความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท สามล้อไทย จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และงานวิจัย ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนาความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร ภายใต้การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันนำมหาวิทยาลัยและบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน