ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงฯ จัดอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างยนต์ ให้ครูและนักเรียนภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.อมก๋อย

ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อมก๋อย จัด “โครงการฝึกอบรมสร้างความสามารถทางด้านช่างตามกรอบการศึกษา (หลักสูตรการตรวจซ่อมและบำรุงรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 4 )” ระหว่าง วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านเซาะแอะ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
.
การอบรมนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อสร้างความสามารถทางด้านงานช่างซ่อมจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับกลุ่มนักเรียนภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อมก๋อย จำนวน 5 แห่ง โดยเป็นการทบทวนความรู้ด้านระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ทางการเกษตร การอบรมให้ความรู้การซ่อมโช๊คอัพ และการถอดประกอบเครื่องยนต์ชุดบน เช่น เพลาลูกเบี้ยว กระเดื่องกดวาล์ว ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI โดยอาจารย์ นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน