ตลาดนัดชุมชน l วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองสามัคคี จังหวัดนครนายก