น้ำคือชีวิต l ตอน 34 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า


“กระเพาะหมู”หรือ “บางกะเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ หลายคนรู้จักในชื่อ ปอดของกรุงเทพฯ ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ผนวกกับความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ทำให้หลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ ให้คงความเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมไทยดั้งเดิมไว้
พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย เนื่องจากได้รับอิทธิพลทั้งจากน้ำจืดจากแม่น้ำเจ้าพระยา และน้ำเค็มจากอ่าวไทย จนมีการกล่าวว่า ระบบนิเวศของพื้นที่สีเขียวที่บางกะเจ้าเป็นระบบนิเวศ “ป่าสามน้ำ” คือระบบนิเวศป่าน้ำจืด ระบบนิเวศป่าน้ำกร่อย และระบบนิเวศป่าน้ำเค็ม
กรมทรัพยากรน้ำพร้อมกับแกนนำของประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง มีการส่งเสริม กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์มากขึ้น โดยจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคุ้งบางกะเจ้า พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแหล่งน้ำ และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้นนั่นเอง

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th