มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ ให้กับกลุ่มผู้ประกวดผลิตภัณฑ์เมืองแพร่


ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าชุมชน แก่ทีมผู้เข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนอัตลักษณ์เมืองแพร่ จำนวน 120 ทีม ในงาน “Lanna Art for Visual Communication 2019” ณ โรงแรมแม่ยม พาเลซ จังหวัดแพร่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อค้นหาทีมชนะเลิศที่จะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ให้จังหวัด ภายใต้แนวคิด LANNA ART อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า เหล็ก เซรามิค และงานไม้ โดยคาดว่าจะช่วยสร้างสินค้าที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์การตลาดสำหรับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน และสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น