GoodJob l GSP คืออะไร สำคัญอย่างไร


กรณีที่สหรัฐอเมริกาจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า (GSP) ของไทยในอีก 6 เดือน โดยอ้างว่าประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากลได้นั้น ยืนยันว่าการดำเนินการคุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานเป็นไปและสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองแรงงานทุกคน