คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ด้านงานคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้ และวิทยาการทางคหกรรมศาสตร์ในด้านอาหารและโภชนาการ ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น บริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมการบริการอาหาร และคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช) โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 5234, 5236

นันทนา สีมา วิทยุราชมงคลพระนคร รายงาน