มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยคณะที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาเอก ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่วนคณะที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้สมัครสามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี 0-2549-3697