คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการวัน Business Day 2024 แสดงศักยภาพของนักศึกษา

RMUT TALK l คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการวัน Business Day 2024 แสดงศักยภาพของนักศึกษา

สัมภาษณ์ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการวัน Business Day 2024 แสดงศักยภาพของนักศึกษา
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดนิทรรศการวัน Business Day 2024 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหารภายในมหาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้แทนจากบริษัทที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วม
คณะบริหารธุรกิจ ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคต จึงได้จัดโครงการนิทรรศการวัน Business Day 2024 ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 25674 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติดำเนินกิจกรรม โดยอาศัยแนวคิดทางทฤษฎีที่เรียน มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถต่อยอดความคิดจากการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1.กิจกรรมการประกวดบูธและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 10 หลักสูตร
2.กิจกรรมการประกวดเขียนแผนธุรกิจ BA Young Startup 2024 จำนวน 9 ทีม
3.กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง BA Singing Contest 2024
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้านต่างๆ อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการต่อยอดแนวคิดเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและของประเทศ

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง