รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
อินทิรา ไทยศรี นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รายงาน