Kids_คิด | วิธีการรับมือเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น

#Kids_คิด | วิธีการรับมือเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น
.
วิธีการรับมือเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น มาทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น และการพูดคุยกับวัยรุ่นให้เข้าใจซึ่งกันและกัน แล้วจะพบว่า การรับมือกับวัยรุ่นไม่ยาก… แค่เข้าใจ
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี