มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และบัญชีต้นทุน

โครงการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One เปิดอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องปฏิบัติการ SAP อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 549 3239 หรือ 095 369 6299

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/pMbZMubysfo