คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร

RMUT TALK I คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร

สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุนัน ปานสาคร
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมการทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 หัวข้อการอบรมเกี่ยวกับ การบำรุงรักษาและสุขาภิบาล ความปลอดภัยในการผลิตอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/KMpuRO14emQ