Innovation for Life I EP.52 การสร้างคน กับ ธุรกิจต้นทุนต่ำ

ช่วง 1

ช่วง 2
Innovation for Life I EP.52 การสร้างคน กับ ธุรกิจต้นทุนต่ำ

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
หลายองค์กรก็มีผลลัพธ์ในด้านประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น จึงได้เริ่มปรับนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) ไปตลอดซึ่งรูปแบบการทำงานนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติของการทำงาน และจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนทำงานรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานกับองค์กรด้วย

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต