Innovation for Life I EP.65 อาชีพที่เกิดใหม่จากเทคโนโลยี

Innovation for Life I EP.65 อาชีพที่เกิดใหม่จากเทคโนโลยี

เมื่อโควิดเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในงานด้านกีฬา (VR) การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีทำการจับตาผู้กระทำความผิดมากขึ้น (CCTV) และมาพร้อมกับเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่จะใช้มากขึ้นในอนาคต

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Youtube : https://youtu.be/ThpF7eQH5LQ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/​​​​​​​​​​​
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio​​…
#วิทยุราชมงคลธัญบุรี​​​​​​​​​​​ #RmuttRadio​​​​​​​​​​​ #Innovation​​​​​​​​​​ for Life​ #คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต