Talk of the Town รอบบ้านเรา l ชุมชนประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Talk of the Town รอบบ้านเรา
ช่วงที่ 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดประชุม PPFS และคณะทำงานร่วม PPFS – OFWG ผลักดันความมั่นคงอาหารและระบบเกษตร ด้วยนโยบาย 3S และ BCG Model
.
ช่วงที่ 2 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ ช.ส.ท.จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564
.
ช่วงที่ 3 ชุมชนประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– สัมภาษณ์บุคคล คุณจำลอง บุญรอด ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี
.
ดำเนินรายการโดย คุณ จีระสุข ฃินะโชติ
.
ออกอากาศ [8 มีนาคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #รอบบ้านเรา
.
1.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดประชุม PPFS และคณะทำงานร่วม PPFS – OFWG ผลักดันความมั่นคงอาหารและระบบเกษตร ด้วยนโยบาย 3S และ BCG Model
.
ในช่วงระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 ได้มีการประชุมที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นคู่ขนานมากมาย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้เป็นเจ้าภาพจัด 2 การประชุม คือ การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร (APEC Policy Partnership on Food Security Plenary: PPFS) ครั้งที่ 19 และ การประชุมร่วมของหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารและคณะทำงานด้านมหาสมุทรและการประมง (OFWG)
.
การประชุม PPFS ซึ่งมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุม ได้รายงานความคืบหน้าด้านความมั่นคงอาหารของไทย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบาย 3S ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากากรระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตร รายเดือนระดับจังหวัดและโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ตลอดจนความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธนาคารพัฒนาเอเชียในการจัดทำโครงการจุดสาธิตการทำเกษตรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอีกด้วย ในการประชุมครั้งนี้ เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้มีการแลกเปลี่ยนนโยบายด้านความมั่นคงอาหารที่สำคัญ ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียอาหาร การสร้าง Platform ออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงอาหาร การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการสร้าง Smart Farmers และ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร และให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร เป็นต้น
.
ส่วนการประชุมร่วมระหว่างคณะทำงาน PPFS และ OFWG เป็นเวทีหารือระหว่าง 2 คณะทำงาน เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่มีความสอดคล้องการเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปค รวมถึงการแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหาร มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 โดยมี กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วม ซึ่งได้มีการเสนอแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปคเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และนำเสนอร่างปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปคปี 2022 อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ในการผลักดันการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน เน้นการขับเคลื่อนนโยบาย 3S ทั้งเรื่อง Safety, Security และ Sustainability ผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยอาหารให้ได้มาตรฐานสากล ถูกหลักโภชนาการ รวมถึงส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบ Big Data ด้านดิน น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคระบาดของพืชและสัตว์ และ ที่สำคัญ คือ การเพิ่มโอกาส ในการเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนภาคเกษตร ด้วย BCG Model ต่อไปในอนาคต
.
ช่วงที่ 2 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือ ช.ส.ท.จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ช.ส.ท.)จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563-2564 และการเลือกตั้งประธานชมรมฯเนื่องจากหมดวาระพร้อมทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์แบบ New Normal ที่ห้อง Amaszin Room สยามอะเมซิ่งปาร์ค งานวันนี้คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางสื่อสารการตลาดของการม่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2565
และคุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำคณะมาร่วมงานและบรรยายพิเศษเรื่อง
“ความยั่งยืน กับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม”
.
ปีนี้แม้จะอยู่ในภาวะของโรคโควิด 19 แต่มีสมาชิก ช.ส.ท.ยอมสละเวลามาเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่งกว่า 50 คน และบุคคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก..
หลังจากงานประชุมฯเสร็จสิ้นลงโดยคุณวรางคณา สุเมธวัน ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกให้รับตำแหน่งประธานชมรมฯอีกวาระหนึ่ง..ประธานชมรมคนใหม่ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนและรับปากว่าพร้อมทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อช.ส.ท…หลังจากนั้นก็เปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ เริ่มขึ้นพร้อมด้วยอาหารที่แสนอร่อยและดนตรีที่สนุกสนานจากคุณนิพนธ์ เรียบเรียง(ต้น)และคุณเอ็กซ์ ศิวา มาพร้อมกับ เพลง Samba party ของ Santanaที่สุดแสนคลาสสิคมาขับกล่อมให้สมาชิกฟังด้วยความไพเราะแถมด้วยการจับสลากแจกของแก่สมาชิก จึงต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน1.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
.
2.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.
3.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4.บริษัทวิริยะประกันภัย มหาชน
5.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย
.
ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกลา เมื่อถึงเวลาอันสมควร ทุกอย่างก็จบลงด้วยความอิ่มเอมทั้งกายและใจ ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานและมาด้วยใจจริงๆ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องทางคณะจัดงานต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย พวกเราชาวช.ส.ท.ทุกคนพร้อมทำงานนำเสนอสิ่งที่ดีมีประโยชน์จากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
.
มาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความสวยงามต่างๆของประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ข้อมูลโดย วรพล เขตต์บรรพต
.
ช่วงที่ 3 ชุมชนประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สัมภาษณ์บุคคล คุณจำลอง บุญรอด ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี
กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชุมชนปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เรื่อง การทำประมงพื้นบ้านบนพื้นฐานอนุรักษ์ ฯ , การทำกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี / ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านปากน้ำปราณบุรี /แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดของท่าน และเชิญคนมาท่องเที่ยวเมืองไทย และอื่นๆ ฯลฯ