มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หากมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา หรือกรณีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หลักสูตรนี้เปิดรับจำนวนจำกัด 180 คน เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานภาควิชาการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 02 549 3207, 02 549 3213 และทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th