สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านนาแห้ว ชุมชนบ้านโป่งกวางและบ้านหินสอ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม การนำเตาชีวมวลมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม การออกแบบแพ็คเกจ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์สปา และกิจกรรม การแปรรูปเครื่องดื่ม เพื่อนำความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไปเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน