ENERGY SAVING l ประชุมวิชาการด้านพลังาน TREC13 พร้อมจัดแบบ Hybrid สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้

ENERGY SAVING l ประชุมวิชาการด้านพลังาน TREC13 พร้อมจัดแบบ Hybrid สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563)ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz