หลักสูตรอบรมระยะสั้น คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

RMUT TALK I หลักสูตรอบรมระยะสั้น คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี
.
สัมภาษณ์ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์
ตำแหน่ง คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564 – 2565 และกำหนดจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นจัดอบรมแก่ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ได้แก่ 1. เทคนิคการใช้ลูกประคบหน้าเพื่อความงาม 2. เทคนิคการนวดนักกีฬาขั้นพื้นฐาน Basic Sport Massage Technique 3. เทคนิคการนวดนักกีฬาขั้นสูง Advanced Sport Massage Technique และ 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นและแป้งอัดแข็ง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 095 629 3469 หรือ 0 2592 1999 ต่อ 1109 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.im.rmutt.ac.th