อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องผลผลิตหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกร และเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง ต่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ มทร.ศรีวิชัย โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดหลักสูตรอยากเป็น You Tuber สำหรับเกษตรออนไลน์ต้องทำไง จากการคัดเลือกพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ที่ผ่านมาได้จัดรุ่นที่ 1 ...

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยทางคณะศิลปศาสตร์และชุมชนมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งทางชุมชนมีความต้องการนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะโหมด เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการให้บริการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยตรง อันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ และทางด้านอารมณ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ การลงแขกดำนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตบริการผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน ...

นายวสวัตติ์ ริยาพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 โดยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็กหรือเยาวชน ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งว่า เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาพิการให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับสมัครรอบที่ 1 แบบโควตา ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.-22 พ.ย.2563โดยลงทะเบียนผู้ใช้งานและสมัครทางเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th 2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมสืบสานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 โดยนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดตกแต่ง ประดับเรือพระวัดสระเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างวิจิตรงดงามเพื่อเข้าร่วมประกวดเรือพระในประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ร่วมเดินประกวดขบวนแห่เรือพระวัดสระเกษ ผลปรากฏว่า คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดเรือพระ ประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น และรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่ ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino เบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Arduino และ ให้ความรู้อบรมฝึกทักษะตั้งแต่ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดย ผศ.นเรศ ...

ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ในนามหัวหน้าโครงการธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เกาะสุกร จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปูม้า ลูกชิ้นปูม้าและปูจ๊อ ตราแตงโมเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model ต้นแบบเกาะสุกร โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ “โครงการการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่ ระยะที่ 2” ...

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวนำ โดยนายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้นำทีมบุคลากรพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 17 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่วิสาหกิจวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้กรรมวิธีแปรรูปและสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานเตยปาหนันให้กับกลุ่มเยาวชน ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน บ้านดุหุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมสร้างชุดกระเป๋าสวยงามและเก๋ไก๋ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า “PANAE by ...

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้นำทีมบุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม หัตถกรรมพื้นถิ่นสู่วิสาหกิจ วัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.สิเกา จ.ตรัง รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้กรรมวิธีแปรรูป และสร้างสรรค์ ...