ENGLISH_AROUND_YOU l กลุ่มคำศัพท์กริยาวลีที่มีการใช้คำว่า Shut เข้ามาประกอบ

#ENGLISH_AROUND_YOU l กลุ่มคำศัพท์กริยาวลีที่มีการใช้คำว่า Shut เข้ามาประกอบ
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
.
ออกอากาศ ออกอากาศ [28 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ