TwoToneTalk l Slow Fashion แฟชั่นช้าเนิบเพื่อสิ่งแวดล้อม

#TwoToneTalk l Slow Fashion แฟชั่นช้าเนิบเพื่อสิ่งแวดล้อม
.
การเรียกร้องให้ผู้คนใส่เสื้อผ้านาน ๆ โดยที่เสื้อผ้าเหล่านั้นต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลร้ายต่อธรรมชาติและมีจิรยธรรมต่อทุกคนเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดเรื่อง Slow Fashion ที่อยู่ตรงข้ามกับ Fast Fashion ที่เน้นการผลิตแบบเร่งด่วนในปริมาณมากเพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม หากการซื้อเสื้อผ้าประเภทนี้มีราคาแพงเกินไป ผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่าย ๆ เพื่อให้เข้ากับแนวคิดนี้ ด้วยการเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้นาน ๆ ทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ถูกวิธีเพื่อยืดอายุและเก็บรักษาเสื้อผ้าให้ได้นานที่สุด หรือบางคนก็เลือกวิธีการช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองก็ได้เช่นกัน
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio